This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Gamehelpcarcassonnehuntersandgatherers

Z Board Game Arena
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

OBSAH:

1) Cíly hry

2) Průběh hry

3) Panáčci a chýše, umisťování a konkurence

4) Bodování

5) Bonusové dílky

6) Konec hry


CÍL HRY

Získat co nejvíc bodů rybařením, sběrem a lovem. Rybáři a sběrači skórují v průběhu hry, zatímco lovci a rybářské chýše skórují až na konci hry.


PRŮBĚH HRY

Každý hráč má v ruce dílek (3 v případě strategické varianty) a když na něj přijde řada, musí jej umístit na hrací plochu tak, aby se alespoň jednou hranou dotýkal jednoho z již položených dílků. Dílek je nutné před přiložením natočit tak, aby VŠECHNY dotýkající se hrany odpovídaly terénem (řeka, les, louka) těm již přiloženým*. Po umístění dílku může hráč umístit svého panáčka na libovolnou dostupnou část jím přiloženého dílku a tím daný terén obsadit - dostupnou znamená, že například stejný les nesmí být již obsazen na jiné kartičce jiným panáčkem - v takovém případě nelze les takto obsadit a je nutné vybrat jiné umístění pro začátek vlastního lesa či obsadit jiný prvek na umísťovaném dílku.

Umístit lze: - sběrače; postaví se do lesa - rybáře; postaví se na říčku - lovce; lehne si na louku nebo - rybářskou chýši; postaví se na vodu (pozn.: zde na BGA se chýše staví do stejných míst jako rybář a hráč volí vždy mezi rybářem a chýší, i když jedno z toho dle pravidel nemusí být možné nebo není v hráčově zásobě)

Obsazovat je možné i přiloženým dílkem uzavřené lesy/rybáře za předpokladu, že jsou neobsazené (pravidlo "dostupnosti"). Po případném obsazování se obodují veškeré dílkem uzavřené lesy a potoky (rybáři a sběrači) a tito panáčci se vrací majiteli do zásoby k dalšímu použití. Je-li dílkem ukončen (alespoň 1) les s menhirem (bez ohledu na majitele), bere si hráč bonusovou destičku do ruky a ihned hraje znovu (standardně bonusovou destičkou, ve strategické variantě může i jinou). Na této destičce může znovu obsazovat a po případném obsazování se znovu boduje a vrací panáčci do zásoby, ale není možné zavřením lesa bonusovou destičkou získat další bonusovou destičku, toto je omezeno na jednou za tah hráče.

Na konci tahu si hráč dobere další normální dílek ze zásoby a začíná "přemýšlet" v tazích dalších hráčů (či čeká, až dohrají ostatní na konci hry). Hra končí v momentě, kdy nikdo z hráčů už nemůže zahrát žádný normální dílek.

  • Pozn.: Pokud máte v ruce dílek, který nelze přiložit vůbec nikam (například křižovatku 4 vod nelze umístit kvůli tomu, že nikde není volný vývod vody do prostoru), kartička se odstraňuje ze hry a vy lížete náhradní dílek a hrajete s ním.


PANÁČCI A CHÝŠE, UMÍSŤOVÁNÍ A KONKURENCE

Panáčky ani domečky nelze umísťovat na již obsazené vody, lesy ani louky v případě, že tyto jsou spojené s přikládaným dílkem (pravidlo dostupnosti); přesto se přikládáním dalších kartiček a rozvojem krajiny může stát, že více chýší/panáčků skončí v jednom projektu. Zpravidla se tak děje záměrně za účelem zisku bodů, viz dále.

Rybáři a sběrači stojí pro ilustraci toho, že po uzavření se bodují a mizí z plánku do zásoby; lovci leží a stejně jako chýše se bodují na konci hry bez ohledu na to, že jejich louka/vodní systém mohou být uzavřeny už během hry. Panáčci navrátivší se do zásoby mohou při opětovném nasazení na další dílky plnit libovolnou roli.

V momentě bodování dostává plný počet bodů ten hráč, který v bodovaném lese/toku/louce/systému měl nejvíce sběračů/rybářů/lovců/chýší. Pokud má více hráčů stejný nejvyšší počet, získávají body tito všichni v plné výši. ti, kdo mají méně, nedostávají nic.


BODOVÁNÍ

Rybář stojící na potoku se boduje v momentě, kdy je jeho potok z obou stran uzavřen jezery/prameny/kombinací. Dostává 1 bod za každou kartičku, přes kterou se jeho tok táhne + 1 bod za každou rybu v hraničních jezerech a případně v jeho potoku. Po obodování se vrací do zásoby majitele.

Sběrač stojící v lese se boduje tehdy, když jeho les je uzavřen ze všech stran loukou a v lese nejsou mezery pro chybějící kartičky. Hráč získává 2 body za každý dílek lesa; pokud se na jedné kartičce nachází víc dílků téhož lesa, které nejsou na dílku spojené, získává hráč body za každý tento dílek (příklad: rozdělený les na dvě sousedící čepičky spojené třemi "zatáčkami" = 10 bodů; ovšem na BGA zatím stále jen 8 bodů, chyba hry, snad to brzy opraví). Po obodování se vrací do zásoby majitele. Pokud hráč zavřel přiloženým dílkem (kýmkoliv) obsazený les s menhirem, má nárok na bonusovou kartičku (neučinil-li tak bonusovou kartičkou).

Lovec na louce se počítá na konci hry. Hráč nejprve sečte všechny jeleny a vysokou zvěř a odečte od nich počet tygrů. Každý tygr "sní" jednoho jelena a hráči tak bere bory. Pokud je na louce víc jelenů než tygrů, získává hráč 1 bod za každého jelena, pokud je počet tygrů stejný nebo vyšší než stav vysoké, nemá hráč za jeleny žádné body, ale také nejde do mínusu. Poté hráč získá 2 body za každého zubra a 3 body za každého mamuta. !Bonusové dílky Oheň a Pasti mohou toto bodování ovlivnit, tak na ně pozor! Díky bodování na konci hry se lovci samozřejmě do zásoby majiteli v průběhu hry nevrací.

(Rybářské) Chýše na konci hry dávají majiteli tolik bodů, kolik je v jimi dosažitelném systému ryb. Každá ryba = 1 bod. Chýše se samozřejmě též z plánu nevrací zpět do zásoby do konce hry. !Bonusový dílek Vor může přidat další body, viz dále!

Více panáčků/chýší jednoho hráče v jakémkoliv "projektu" neznamená násobně více bodů, pouze možnost převahy. Pro účely finálního bodování je tak naprosto jedno, jestli máte v systému 3 chýše nebo 1, bodů za to dostanete stejně za předpokladu, že jste v systému sami. Roli to hraje samozřejmě v situaci, kdy v systému máte chýše 3 a váš protihráč jen 2; v takovém případě vy berete vše a protihráč nic; kdyby to bylo 3:3 na chýše, máte oba plný počet bodů za ryby (a ano, stává se to).


BONUSOVÉ DÍLKY

Hráč, který zavřel (kýmkoliv) obsazený les s menhirem (všechny nebonusové a nekoncové dílky lesa), má nárok na bonusovou kartičku (neučinil-li tak bonusovou kartičkou). V takovém případě okamžitě dobírá jeden z bonusových dílků a umisťuje jej na plán jako svůj druhý dílek v tahu (pozn.: ve strategické variantě může hrát i jiný a bonusový si ponechat do dalších kol. I tak ale platí, že další bonusový dílek získat v tomto tahu nemůže, kdyby zavřel jiný les s menhirem). Pokud je balíček bonusových dílků vyčerpán, má hráč smůlu a hraje další hráč.

Bonusových dílků je 16 a zpravidla se na nich nachází víc zvěře a ryb než na standardních kartách. Každý dílek po přiložení je možno obsadit dle standardních pravidel dostupnosti. Část z dílků má rovněž speciální schopnosti: - Houby: nemají v sobě menhir, ale přidávají +3 body (celkem 5 za dílek tedy) k uzavřenému lesu

- Lovecká past (dva maníci s dírou mezi nimi): okamžitě oboduj všechna zvířata na stejné louce na okolních 8 políčkách této karty; pokud se na těch políčkách nachází tygr a zbývá na něj jelen někde mimo tuto oblast, počítá se, že žere toho jiného. Tyto body získá ten, kdo položil kartičku, okamžitě a bodovaná zvířata se viditelně označí; na konci hry nejsou bodována.

- Pasti (díra s nastraženými kopími): Každé zvíře na okolních 8 kartičkách na stejné louce na konci hry má dvojnásobnou hodnotu; pravidlo o tygrech je stejné jako v předchozím bodě.

- Oheň: Tygři nacházející se na této louce nežerou žádné jeleny.

- Šaman: Okamžitě si můžeš vrátit jednoho panáčka (nikoliv chýši) do zásoby. Panáček nedostane žádné body za oblast, kde byl, ale je možné jej klidně ihned použít pro obsazování na této kartičce (odvolávání je spuštěno ve fázi umístění před fází obsazování).

- Vor (Raft, 3cestné jezero s vorem): Majitel tohoto vodního systému dostane na konci hry +1 bod za každé jezero ve vodním systému.

- Kanoe (Kajak, převozník v lodičce): Hráč OKAMŽITĚ získává 2 body za každé jezero (včetně této karty) ze systému, do kterého kartičku připojil. Chýše tato kartička neovlivňuje.

  • pozn. překladatele: kanoe je brutálně přemrštěně silná karta a dokáže rozhodnout celou hru ve prospěch šťastného nálezce. Pokud vám soupeř zavírá lesy jak divej, tak je to kvůli tomu, že chce tuhle kartu, která mu to dvojnásobě až trojnásobně vrátí. Chce to nerf nebo errata nebo rovnou vyhodit, protože tohle je prostě moc. Tak s tím počítejte ;)


KONEC HRY

Hra končí v momentě, kdy nikdo nemá v ruce už žádný dílek.

V tento moment se odstraní všechny stojící panáčci (= neuzavření sběrači a rybáři) a vracejí se bez bodů majiteli.

U luk se potom na každé louce spočítají body dle bodování (+1 za každého nesežraného jelena, +2 za každého zubra a +3 za každého mamuta) s případným zohledněním vlivu Pastí, Loveckých pastí a Ohně. Body za každou louku samozřejmě dostane jen ten, kdo má na ní nejvíc lovců, ostatní bohužel ostrouhají. V případě shody nejvyššího počtu dostanou všichni hráči s nejvyšším počtem lovců plný počet bodů za louku.

U vodních systémů se spočítají ryby v každém systému, přičte se případný bonus za Vor a body se přidělí hráči/hráčům se nejvyšším počtem chýší v daném systému; v případě remízy opět vítězové berou každý plný počet bodů.

Louky ani systémy nemusí být uzavřeny pro zisk bodů.

Vítězí hráč s nejvíce body. V případě shody hráči se stejným nejvyšším počtem bodů remizují :)